Örnsköldsviks och Härnösands konsthallar har rättvisemärkts av REKO

Örnsköldsviks museum och konsthall hamnade på 7:e plats och Härnösands konsthall på 31:a plats i den landsomfattande ranking som REKO gjort över konstinstitutioner. Av de 86 konstinstitutioner som valdes ut till undersökningen har 60 kunnat utvärderas enligt Reko-kriterierna och listas i ett Reko-index.


Reko-märkta konstinstitutioner:
Lene Crone Jensen, Göteborgs konsthall, Kim Einarsson, Konsthall C och
John Peter Nilsson, Moderna museet.

Undersökningen
REKO är ett oberoende konstprojekt som har skapat en ”rättvisemärkning” av konstinstitutioner, Reko-märkningen, samt utsett Sveriges mest Reko konstinstitution 2010. Märkningen baseras på en undersökning av arbetsvillkoren för svenska konstnärer som ställer ut vid landets konstinstitutioner. Alla konstinstitutioner som erbjuder tillräckligt bra villkor har fått en Reko-märkning. Sju institutioner Reko-märks 2010: Göteborgs konsthall, Färgfabriken norr, Riksutställningar, Moderna museet, Nationalmuseum, Konsthall C, samt Örnsköldsviks museum och konsthall. Reko-priset 2010 går till Göteborgs konsthall. Reko började sin offentliga verksamhet i januari 2009, när det nya statliga utställningsavtalet (MU-avtalet) trädde i kraft. Projektet lanserades i februari samma år med seminariet ”Nya ramar för bildkonsten 2009” på Kulturhuset.
Baserat på data som samlats in under 2009 har Reko kartlagt arbetsvillkoren bakom konsten på 86 konsthallar och museer i Sverige. Reko har ställt frågor som: Skrivs det avtal med konstnärerna? Får de sina kostnader ersatta? Betalas det utställningsersättning? Vilken policy och inställning har institutionerna när det gäller konstnärernas arbetsvillkor? Kriterierna för analysen och Reko-märkningen bygger till stor utsträckning på MU-avtalet. Informationen som ligger till grund för bedömningen har främst lämnats av konstnärer, men även av utställningsproducenter och curatorer.
Reko är ett oberoende konstprojekt som drivs av föreningen c/o konst med stöd av Framtidens kultur, Statens kulturråd och Västra Götalandsregionen.

I Västernorrland har enkäten gått ut till Örnsköldsviks museum och konsthall, Kramfors Konsthall, Härnösands konsthall och Sundsvalls museum. Här följer svaren för de två konsthallar som besvarat enkäten, för övriga har underlag saknats.

Örnsköldsviks museum & konsthall
Profil: Kulturhistoriskt museum med konsthall. Strävar efter att visa ett brett utbud av lokal, regional och nationell konst. Samarbete med det lokala konstlivet kommer att stå i fokus det närmsta året. Vi har större samlingar av skulptören Bror Marklund och målaren Gösta Werner.
Antal besökare: 20 000
Antal samtida konstutställningar: 10
Antal anställda: 8
Policy: Vi följer KRO:s rekommendationer för utställningsersättning. Avtal upprättas inför varje utställning.
Visioner: Vi vill samverka med det lokal konstnärskollektivet.

Budget:
Personal 1 500 000 kr 57,7 %
Konstnärsarvoden 100 000 kr 3,8 %
Lokaler 750 000 kr 28,8 %
Bevakning 150 000 kr 5,8 %
Övrigt 100 000 kr 3,8 %
SUMMA 2 600 000 kr

Kommentar till budget: Personal- och lokalkostnaderna beräknade på den del av vår verksamhet som rör samtidskonsten.

Härnösands Konsthall
Profil: Visar samtidskonst och Qvistska samlingen under hela året. Stor vikt läggs vid den pedagogiska delen och samarbete med de lokala konstnärerna.
Antal besökare: 19 232
Antal samtida konstutställningar: 16
Antal anställda: 1,5
Policy: Till enskilda konstnärer betalar vi 5 000 kronor i utställningsersättning.
Vid 3-5 konstnärer 2 000 kronor per person, vid fler 1 000 kronor per person.
Vi upprättar kontrakt vid varje utställning.
Visioner: Vi önskar att kunna ge en anständig utställningsersättning framöver, samt betala frakt i båda riktningar vid samtliga utställningar. Nu betalar vi halva frakten med undantag för skrymmande installationer och skulpturer; då vi betalar vi hela.

Budget:
Personal 737 000 kr 41,4 %
Konstnärsarvoden 0 kr 0,0 %
Lokaler 655 000 kr 36,8 %
Bevakning 10 000 kr 0,6 %
Övrigt 378 000 kr 21,2 %
SUMMA 1 780 000 kr

Kommentar till budget: Arvoden till konstnärerna ingår i övriga kostnader.

Källa: Reko.
Läs mera om undersökningen på deras hemsida:

http://www.projektreko.org

Läs här hela rapporten här i PDF-format.

Volym 2010-06-08