VOLYM
  

Konsten går på luft och terpentin

Frågan om konstnärers utställningsersättningar var uppe till debatt i rikspressen i december 2006. Konstnärernas riksorganisation, KRO rök ihop med Moderna Museet i DN. Det kom fram att konstnärer som deltog i Modernautställningen fick 3 000 kronor i utställningsersättning och att Modernas chef Lars Nittve har en månadslön på över 100 000 kronor. Men museet hävdar att de betalar högre utställningsersättningar än vad KRO rekommenderar.

Bakgrunden är att det tidigare fanns ett avtal mellan staten och KRO för statliga museer. KRO sade upp avtalet 2005. Parterna (KRO och Statens konstråd) hoppas att förhandlingar ska kunna inledas under våren, men Statens konstråd väntar på ett förhandlingsuppdrag från kulturdepartementet.

När det gäller utställningsersättningar följer utställningsarrangörerna antingen KRO:s rekommenderade miniersättningar, vilka är identiska med det uppsagda avtalet, eller Kulturrådets regler. De kan också ha egna lösningar. I Västernorrland följer till exempel Sundsvalls museum och Örnsköldsviks konsthall KRO:s rekommendationer (det uppsagda avtalet), medan länsmuseet tillämpar Kulturrådets regler.

Jobbar gratis

Journalisten Gunilla Litzell har anlitats av KRO för att analysera avtalsfrågor. Enligt henne är det vedertaget att konstnärer ställer upp med gratis arbetskraft i samband med utställningar. Det handlar om planeringsmöten, byggen och hängning av utställningar.
 Alla får betalt för sitt arbete utom konstnären, men ingen skulle se utställningen om det inte vore för konstnärens verk, säger Gunilla Litzell.
Hon har pratat med ett 30-tal konstnärer runt om i landet.

 Många arrangörer har ett oprofessionellt förhållningssätt. Skriftliga avtal och skälig ersättning hör till undantagen. Ofta äts ersättningen upp av kringkostnader som resor, hotell, mat, förpackningsmaterial och transporter. Det finns en tradition att konstnärer lever på luft och terpentin.
 Att arrangörer köper ett verk av konstnären och anser att det fungerar som ersättning är ett bakvänt resonemang. Det är ju ingen ersättning, utan innebär att konstnären måste göra en motprestation för pengarna, helt vid sidan av utställningen. Resultatet blir att konstnären antingen måste ställa ut gratis eller skänka bort en tavla gratis.

I många fall blir utställningen en förlustaffär men konstnären ställer ändå upp, för att synas.

Läget i Västernorrland

 Vår måttstock är att inte hamna under KRO:s rekommendationer, säger Anders Jansson på Sundsvalls museum. Men alla får inte lika mycket. Det handlar om hur omfattande utställningen är.
När vi hyrt en färdig utställning har vi betalat från 20 000 till 60 000 kronor. Om en annan institution producerat utställningen betalar vi hyra till den institutionen. Men vi kan också hyra direkt av konstnärer.

På Örnsköldsviks museum basar Daniel Wetterskog.

 Nytt här på konsthallen är att vi tillämpar KRO:s rekommendationer, säger han. Tidigare bestod ersättningen i att konsthallen köpte ett verk av konstnären.

De nya ersättningarna tillämpas fullt ut från 2008. För en utställning på en golvyta mindre än 50 kvadratmeter blir utställningsarvodet 5 300 kronor. Är golvytan större blir arvodet 7 600 kronor. Därutöver tillkommer en summa som beräknas per verk och hur längre utställningen pågår. Konsthallen skriver kontrakt samt står för resor, boende, frakt och försäkringar.
 Det är lite pengar men vi försöker ge mer än minimikravet, säger Daniel Wetterskog.

Finansieringen sker genom att pengarna omfördelas. Det ska bli färre utställningar med bättre kvalitet.

På Härnösands konsthall vikarierar Hans Sundvall. Sedan han kom betalas även där utställningsersättning enligt KRO:s rekommendationer. Konsthallen drivs av kommunen och Härnösands konstförening tillsammans. De har alltid varsin utställning på gång i lokalerna, utom om sommaren. Konstföreningens utställare har rätt att söka utställningsersättning från Sveriges Konstföreningar.

En egen lösning

Kramfors konsthall betalar för installationer men i övrigt försöker kommunen köpa konstverk av utställande konstnärer.
 Ofta kan det konstverket vara lite dyrare än KRO:s rekommenderade utställningsersättning, säger chefen Ninni Melander. De som vill ha kontrakt får det, men mitt ord brukar gälla.
Konsthallen står för resor liksom boende och frakt.

Länsmuseet

Länsmuseet i Härnösand kan söka utställningsersättning hos Kulturrådet och följer deras regelverk för utställningsersättning. Museet är ensamt i länet om att få pengar från Kulturrådet. I år är anslaget 49 500 kronor.

 Vi ansöker varje år om dessa medel utifrån den utställningsplan som är lagd och får sedan ett anslag som beslutats av Kulturrådet, säger Ann-Sofi Ingman på länsmuseet.

Pengarna förmedlas till de konstnärer som ställer ut. Från 2007 kräver Kulturrådet att de museer som får del av pengarna ska betala ut lika mycket själva. Det innebär att konstnärer som ställer ut separat får 10 400 varav 5 200 från Kulturrådet och lika mycket av länsmuseet. De som ingår i en samlingsutställning får dela på 16 000, varav 8 000 kommer från Kulturrådet.

Avtal med utställare, konstnärer och andra, knyts i huvudsak skriftligen, men det har hänt att muntliga överenskommelser gjorts. Konstnärer har också haft anställningar vid museet för att arbeta med en utställningsproduktion. När det gäller frakter följer länsmuseet principen att utställande institution betalar en av två frakter.

Sveriges Konstföreningar

För 2007 betalar kulturrådet ut åtta miljoner kronor till rikstäckande och regionala utställare. Mer än hälften av pengarna går till Sveriges Konstföreningar. De fördelar sitt anslag på 4 837 350 kronor (minus 375 000 till administration) till konstnärer som ställer ut hos medlemsföreningarna. För att en konstnär ska få utställningsersättning ska han eller hon ha fullgjort högre konstnärligutbildning eller uppfylla vissa andra krav på yrkeserfarenhet.

Sundsvalls Konstförening arrangerar utställningar i Galleri Versalen. Inriktningen är att ställa ut konst som går att sälja. Föreningen bemannar galleriet och ordnar med vernissage, annonsering, kort och affischer. Den tar även 35 procent i provision på försäljningen. Övernattning och transporter får konstnärerna betala själva.

 Konstnärer som ställer ut hos kan söka pengar från Sveriges Konstföreningar, berättar Leif Bolin. Vi meddelar vilka utställningar vi ska ha. Med vår namnteckning på ett papper kan konstnärerna få 5 200 om de är med i KRO. Men det är inte säkert att de får något. Pengarna räcker inte till alla. De som nyligen fått kan bli utan.

På Majoren i Sollefteå visar Sollefteå konstförening nyskapad konst ett par gånger om året. I övrigt visas konst ur samlingarna.

 Konstnärerna får inga arvoden, säger Berndt Lindström i Sollefteå konstförening. Vi är med i Sveriges Konstföreningar och i den mån de får ett arvode är det därifrån. Några andra arvoden ger inte vi. De får betalt för det som säljs, med avdrag för våra kostnader.

Det privata alternativet

Galleri Bechstein i Örnsköldsvik finns i Arkens tjänstecentrum. Det drivs av Herman Lohe.
 Jag jobbar själv som konstnär och var less på att det inte fanns något galleri så jag startade ett. Jag var dessutom trött på att aldrig få betalt och har lyckats förhandla fram en ersättningsgaranti. Vi skriver ett kontrakt där konstnären garanteras 5 000 kronor efter skatt.

Motprestationen kan vara att galleriet får ett verk eller att konstnären håller en föreläsning.
 Vi står också för logi och transporter. Konstnärerna ska känna sig välkomna i stället för att vara glada för att de får ställa ut.

Bakom det privatfinansierade Galleri Bechstein står Arken Tjänstecentrum AB.

Karin Kämsby

 

På KRO:s hemsida www.kro.se , under rubriken rådgivning, finns deras rekommenderade nivåer ersättningar och arvoden. Där finns även en länk till vinterns arvodesdebatt.

Kulturrådets beslut om utställningsersättning togs 2005-09-19, Dnr KUR 2005/2618. Se även www.kulturradet.se och www.statenskonstrad.se