VOLYM
  

Dags för länets konstnärer att vakna, det våras för nya jobb!
Unik norrländsk satsning på konstnärskonsulter.

Efter knappt ett års förberedelser i Konstnärscentrum Nord har det nu blivit verklighet: projektet Konstverk.info. Konstnärer som är medlemmar i KC-Nord har nu tillgång till konsulter som raggar jobb i näringslivet. Två personer (som också är aktiva konstnärer) vardera i länen Västernorrland, Gästrikland, Jämtland och Norrbotten, kommer att ta kontakt med och besöka olika företag inom sina regioner för att möjliggöra konstnärsuppdrag. Representanter i Västernorrland är konstnärerna Lars Ahlström, Örnsköldsvik, och Eva-Leena Skarin, Härnösand. Konsultens uppgift är att söka uppdrag, presentera intressanta konstnärer, bidra med sakkunskap till både uppdragsgivare och konstnär under arbetsprocessen, samt dokumentation av färdiga arbeten.


Alla konsulterna i projektet. Övre raden från v:
Anna Erlandsson, Nina Östman, Lars Ahlström, Åsa Bergdahl.
Nedre raden från v: Britta Marakatt-Labba, Ninna Lundqvist,
Gunhild Åkerblom, Eva Leena Skarin, Agneta Andersson.
Foto: Helena Wikström och Hans Albrechtsson.

Konsulterna valdes i juni 2007. Och efter ett halvår har anmälningar att delta i projektet från konstnärer i de olika länen strömmat in, dock anmärkningsvärt lite från Västernorrland. Här är det på plats alltså att uppmana aktiva konstnärer i vårt län att upptäcka detta projekt och anmäla intresse! Det gäller för övrigt även ansökningar till övriga medel som KC-Nord årligen delar ut, som projektmedel och skissarvoden.

Målet med Konstverk.info är att stimulera och underlätta det privata näringslivets konstsatsningar. De uppdrag som kommer till stånd är s.k. skarpa jobb, då beställaren inte subventioneras på något sätt från det allmännas sida. Hittills har ju exempelvis AF-Kultur gått in och stött sådana projekt. Tanken är att konstnärliga uppdrag hos företagen ska kunna betraktas som andra vanliga affärsöverenskommelser, att konsten är en viktig investering i företaget på samma prosaiska sätt som inköp av inredning, elektriska installationer eller maskiner. Om företagen börjar se konstnärens jobb som vilket jobb som helst som är bra för företaget, och är villig att fullt ut betala för det, är det fråga om ett oerhört betydelsefullt trendbrott.

I samband med Kramfors kulturdag 28/2 träffar jag konstnären Åsa Bergdahl som är anställd på halvtid som projektledare. Hon berättar att hon nu är inne på det andra av den treåriga igångsättningsdelen av projektet, och grovjobbet är klart. Det har till stor del handlat om finansieringen av omkostnader i samband med uppbyggnadsskedet. Där har alla län förutom ett varit positiva till att stödja projektet, det är bara Västerbotten som valt att inte gå in då man där prioriterar andra regionala satsningar. Men det hindrar inte att konstnärer därifrån kan delta i detta bredare norrländska projekt.


Åsa Bergdahl, konstnär van att hålla i trådar.
Foto: Projekt Trägård

- En viktig inriktning i konsultarbetet är att konstnärer i mesta möjligaste mån får uppdrag i andra län än sitt eget. Det är bland annat för att sprida bra kännedom om andra konstnärskap utanför det egna länet. På så sätt vidgas också projektets kulturpolitiska betydelse, arbetsmarknaden breddas och nya spin-off effekter för konstnären kan uppnås.

- Hur gör ni, hur går det till när konsulterna ska söka upp jobb?

- Just nu, i uppbyggnadsskedet, har AF-Kultur en särskild person, Ola Thunstedt, anställd på heltid för vår räkning. Genom att skärgranska publikationen "Sverige bygger", där alla aktuella ny- och ombyggnationer redovisas, gör han den första sållningen av presumtiva projekt. Han tar första kontakten med ett företag och visar det intresse lämnar han sedan över kontakten till de konsulter som finns i företagets län. En av dem besöker då företaget, presenterar aktuella konstnärer och försöker hitta ett möjligt uppdrag. Blir det ett positivt utfall kommer konsulten att hålla i trådarna mellan konstnären och företaget i det fortsatta arbetet, fram till det färdiga resultatet. Konsulten formulerar kontrakt, deltar i byggmöten, bistår med ritningar och information och när arbetet är klart ordnar denne med invigning, pressrelease och dokumentation.

- Är några jobb redan klara?

- Vi har redan mellan tio till femton uppdrag på gång sedan starten, i praktiken december 2007, men inget helt klart än. Man får komma ihåg att det rör sig om en relativt långsam process, företagen är inte vana att prioritera konstnärliga inslag i verksamheten och det krävs tid för dem att komma till skott.

- Det är alltså ingen lätt uppgift för konsulterna?

- Nej, och därför kommer de fortlöpande att få utbildning i t.ex. juridik, ekonomi, retorik, säljteknik, samt andra viktiga kunskaper och egenskaper som krävs vid möten med näringslivet.

- Handlar det bara om att ragga jobb i privata företag?

- Ja, i första hand, men det ligger i sakens natur att också den offentliga sektorn kan beröras där rådgivning efterfrågas. Där blir till exempel samarbetet med länskonstnärerna viktigt.

- När allt kommit igång på allvar, vad kan de konstnärer som ställt sig i kö för arbete förvänta sig av konsulterna?

- Målet är minst 4 uppdrag per år för varje län. Efter uppbyggnadsperioden ska konsulterna vara självgående, själva ha ett fungerande kontaktnät och jobba på egen hand för konstnärernas räkning.

- Vad ska en intresserad konstnär i nuläget göra för att komma ifråga?

- Förutom att man måste vara medlem i KC-Nord ska man också lämna in informationsmaterial om sitt konstnärliga arbete till den speciella bildbank som finns i projektet. Materialet ska bestå av bra bilder på konstverk, CV, samt en kortfattad text som beskriver den egna verksamheten.

För Åsa Bergdahl som projektledare är det en hektisk tid, att kontinuerligt få de olika länens landsting att stötta startskedet, puffa på konstnärerna att delta och följa upp konsulternas arbete. Närmast är det KC-Nords årsmöte i Umeå 8 mars som väntar, pikant nog i det län som finansiellt valt att stå utanför projektet.

Text: Jan K Persson
2008-03-06

Mera information kan läsas på hemsidan:
www.kc-nord.orgAdress för inskickande av intresseanmälan:
Konstverk.info, Åsa Bergdahl, Nyhamn 145, 872 96 Bjärtrå.
Tel. 070-255 87 63, e-post: bergdahl.asa@gmail.com

Materialet ska bestå av:
" Cirka 5 färgfoton av i första hand utförda uppdrag eller utställningar, formatet 300 dpi, tiff- eller jpg-filer.
" CV, där senaste händelse, årtal, skrivs högst upp. Word-fil.
" En kort yrkesbeskrivning, högst 1500 tecken inklusive mellansteg. Word-fil.

Yrkesverksam konstnär kan söka medlemskap i KC Nord. Ansökan skickas till KC-styrelsen, årsavgift 200 kr.

Konsulter i Konstverk Info:

Norrbotten
Agneta Andersson
Britta Marakatt-Labba

Jämtland

Anna Erlandsson
Gunhild Åkerblom

Västernorrland
Lars Ahlström
Eva-Leena Skarin

Gävleborg
Nina Östman
Ninna Lundqvist

Projektledare:
Åsa Bergdahl, Västernorrland