volym

Projekt KONSTNÄR - NÄRINGSLIV
Ett försök att överbrygga kontinenter

Av Jan K Persson

Under våren och försommaren har det pågått en förstudie i Örnsköldsviks och Kramfors kommuner med att bygga upp kontakter mellan bildkonstnärer och näringslivet. Bakgrunden är behovet av att hitta nya marknader för konstnärer, hitta nya möjligheter till uppdrag och utkomster i samhället. Det offentliga insatserna för konstnärliga uppdrag är begränsade och har inte ökat på senare tid, trots många propåer från konstnärshåll. Strukturerna för kulturprojekt har också blivit mera komplexa och komplicerade, inte minst med tanke på de norrländska regionernas alltmera beroende av EU-stöd. Ett konstnärligt projekt som söker offentlig uppbackning måste i många fall räkna med en lång planeringstid, med många osäkra kort på bordet och där den konstnärliga idén från början riskerar hamna underst i pappershögen. Konstnären behöver flera regionala uppdragsgivare och kortare beslutsvägar.


foto Jan K Persson
  Konstnären behöver en arbetslokal, en utställningslokal och en plats för ett offentligt arbete. Dessa tre rum är grunden för att konstnärlig verksamhet ska kunna bedrivas. Ett samarbete med näringslivet tangerar det offentliga arbetet i så motto att det vänder sig till en större grupp människor, som företagets personal eller företagets kunder eller marknad. Men man behöver kanske inte se det som något särskiljande från konstnärens vanliga verksamhet, det handlar egentligen om att finna ekonomisk bäring av en konstnärlig idé. Och den konstnärliga idén i det här fallet kan ju variera allt ifrån en målning på en vägg, en konstnärlig formgivning av en produkt eller en iscensättning av en konstnärlig händelse i företaget. Det vägledande för konstnärligt arbete ute i samhället, vare sig det gäller ett offentligt rum som ett torg mitt i staden eller i ett halvoffentligt som personalmatsalen på företaget eller i det privata rummet hos en privat uppdragsgivare (köpare), måste vara det oavvisliga kravet på konstnärlig integritet, att den konstnärliga idén på något sätt är själva arbetets innehåll. Det som konstnären har att erbjuda (i det här fallet näringslivet) är inte att utföra någon annans idé eller någon annans innehåll, utan det är att erbjuda konstnärens egna unika syn och konstnärliga kunskap, att helt enkelt tillföra något nytt och självständigt till näringslivet. Man kan ju naturligtvis se det som ett samarbete mellan två företag eller näringar, ett projekt som utmynnar i ett fristående resultat där båda medverkar tillsammans men ändå självständigt i processen.  
foto Jan K Persson

Det rör sig om två områden i samhället som till det yttre (och kanske ännu mer till det inre) har helt olika preferenser - det ena med ord som långsamhet, prövande, estetiskt, filosofiskt, och det andra med fokusering mot snabbhet, rationalitet, effektivitet och ekonomi. Det kan se ut som två kontinenter utan direktförbindelser. Ett möte mellan dem måste bygga på förväntningar av varandras olikheter - konstnären som förväntas få rationalitet och ekonomi, företaget som förväntas få estetik och förundran.

Förstudien i projektet (där tio konstnärer deltagit) har omfattats av ett 20-tals företagsbesök och runt hälften har visat öppenhet och nyfikenhet för fortsatta kontakter med konstnärer. Nämnas kan kramforsföretagen Frantschach och Vaakumplast, samt ö-viksföretagen Fagerhult och Akzo Nobel. De kommunala bostadsföretagen Krambo och Övikshem har visat stort intresse för samarbete. Dessutom finns planer på ljussättnings-projekt utomhus både i Ö-vik och Härnösand. Målsättningen för hösten är att hitta ett antal uppdrag som går att förverkliga. Undertecknad kommer att arbeta på halvtid under september - oktober som projektledare, för att samordna kontakter och hjälpa till med att hitta lösningar. Projektet "Konst i Västernorrland" och Kulturarbetsförmedlingen går in och stödjer ekonomiskt i viss omfattning. Mera information kan fås av mig samt länskonstnären Mats de Vahl.