VOLYM
  

Krokus undersöker
nyttan med kulturen


Carina Kågström drar i bingosnurran. Foto: Karin Kämsby

Carina Kågström vevar på bingosnurran och ropar entonigt ut ett nummer samtidigt som hennes vid det här laget rikskända bilder om småstadslivet visas på storskärm. Framför henne sitter ett 20-tal anställda på Skandia i Sundsvall utrustade med bingobrickor. Någon har fått ihop fem hela rader och ropar Bingo! Vinsten, en tröja med texten ”Det är inte bättre någon annanstans” delas ut.
Det pågår konstbingo i projektet Krokus regi. Krokus drivs av Landstinget Västernorrland som i sitt nya kulturpolitiska program vill öka delaktigheten i och tillgängligheten till kvalificerade kulturupplevelser. Fyra företag i Sundsvall deltar, nämligen Skandia, Bolagsverket, SCA Ortviken och Ikea. Delar av deras anställda får under tolv veckor i höst ta del av kulturupplevelser på betald arbetstid. Utöver konst bjuds de på film, dans, musik och teater.
Höstens Krokusaktiviteter är ett pilotprojekt inför ett större tvåårigt forskningsprojekt vars syfte är att undersöka om kulturupplevelser kan främja arbetsglädje, folkhälsa och produktivitet. Deltagarnas blodtryck mäts, de får lämna blodprov, svara på enkäter och några av dem djupintervjuas. Utvärderingen ska göras av professor Töres Theorell vid Institutet för social medicin, IPM, i Stockholm. Det handlar om att hitta fungerande organisation och forskningsdesign för den planerade forskningen.
Pilotprojektet finansieras med medel från Statens Kulturråd och Landstinget Regional Utveckling. Pengar för det tvååriga forskningsprojektet söks i höst från bland andra Vetenskapsrådet och KK-stiftelsen.
Karin Kämsby