ATT SKRIVA KULTURKRITIK
Plan för kurs vid Mittuniversitetet hösten 2009

Kursplan för
Litteraturvetenskap GR (A), Att skriva kulturkritik, 7,5 hp
Comparative Litterature BA (A), Writing art critique, 7,5 ECTC-credits

Ämne: Litteraturvetenskap
Nivå: Grundnivå
Pregression: (A)
ECTC: 7,5
Utbildningsområde: Humaniora
Ansvarig institution: Institutionen för humaniora

Syfte
Utveckla sitt skrivande av kulturjournalistiska texter och annan litteraturvetenskaplig eller konstvetenskaplig kritik, t.ex. lektörsutlåtanden eller recensioner av konst och litteratur.
Kursen syftar till praktisk och teoretisk kunskap om vetenskapligt skrivande med inriktning mot kulturjournalistik.

Mål
Efter kursen ska studenten visa kunskaper om
" Den kulturvetenskapliga textens formella och innehållsmässiga kriterier
" Utvecklingen inom samtida litteratur- och konstkritik
" Skilda krav på stilistik inom speciella genrer

Förkunskaper
Standardbehörighet (Sb): C1

Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Undervisning
Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, studiegruppssamtal och med hjälp av kursbrev

Examination
Examination sker genom skriftliga redovisningar

Betyg
På kursen ges något av betygen A,B,C,D,E,Fx och F

Litteratur

Övrig information
Breddkurs

 


   
VOLYM
  

Unik kurs i att skriva kulturkritik
planeras vid Mittuniversitetet för hösten 2009

Kritikerrollen diskuteras nu kanske som aldrig förr. Den öppenhet för och vilda anstormning av tyckanden och utlåtanden om kultur från alla håll, inte minst på nätet och i floran av tidningar och tidskrifter, har satt den traditionella kritikerrollen på spel, den som såg kritikern som en självutnämnd och allsmäktig domare över vad som är bra eller dåligt. 2000-talet söker rasera gamla hierarkier, ett öppet horisontalt, och globalt, mångfaldsperspektiv frammanas i motsats till det tidigare vertikala och kanske ensidiga. Det mesta av detta är väl egentligen av godo, ingen önskar domaren åter, man det finns också uppenbara risker till förflackning och historielöshet när till exempel konst och litteratur ska diskuteras. Vad som behövs är kanske en kritik som vågar ta kvalitet på allvar, en sorts långsamhetens och fördjupandets motvikt till floden av snabba och flyktiga informationssnuttar. Men det kräver också att det finns skribenter som har lite på fötterna, och som utifrån det ofta begränsade utrymmet i exempelvis en tidning, kan utnyttja det på mest fördjupande sätt.

Därför är det glädjande och hur aktuellt som helst när Mittuniversitetet nu planerar en kurs i "Att skriva kulturkritik" för hösten 2009. Den är unik på så sätt att något motsvarande inte gjorts tidigare på svenska lärosäten. Betoningen i kursen kommer att ligga på litteratur- och konstkritik, men inkluderar säkert många faktorer som också gäller för andra områden. En intressant sak som man planerar att beröra är hur kritiken ska förhålla sig till det s.k. crossower-fenomenet, när kulturgenrer möts och delvis upplöses i nya konstellationer.

Eftersom Volym gärna välkomnar nya skribenter i framtiden (vi hoppas den får fortleva och även utvecklas) och dessutom önskar att kritikernivån allmänt höjs i regionen och i landet i övrigt vill vi puffa för den här kursen. Naturligtvis är det av vikt att den som söker har någon tidigare erfarenhet av kulturskrivande i någon form. Det handlar om en distanskurs under en termin med tre sammankomster vid Mittuniversitetet i Härnösand, i början, i mitten och på slutet. Dessa möten görs som seminarier, med offentliga föreläsningar. Föreläsare och litteratur bestäms senare. Initiativtagare till kursen är Länsbiblioteket Västernorrland vilka arrangerar kursen tillsammans med Mittuniversitetet, Norrländska Litteratursällskapet, samt Volym.

Kursen kommer att utlysas i kurskatalogen för Mittuniversitetet 2009-10.
Mera information kan lämnas av författaren Peter Degerman, adjunkt vid humanistiska fakulteten vid Mittuniversitetet, tel. 0611-86176, mailadress: peter.degerman@miun.se

Volym återkommer senare i vinter med mera detaljer om kursen, ansökningstider osv. Nedan följer den preliminära kursplanen.

Text: Jan K Persson
2008-10-28