Staten stödjer konstskolan i Sundsvall

Den 21 januari beviljade Yrkeshögskolemyndigheten statsbidrag till Sundsvalls Konstskola. Av de 139 ansökningar som inkommit till myndigheten har 23 st. skolor i landet med konst, design och fotoinriktningar beviljats ekonomiskt stöd, förutom studiestödsplatser och tillsyn.Likt myskoxen bedöms Sundsvalls konstskola ha särskilt nationellt värde.
Målning under arbete av eleven Caroline Ödling.

Eftersom skolan, som är den äldsta konstskolan i Norrland, inte får något stöd från Sundsvalls kommun är statsbidraget oerhört viktigt. Den andra skolan i Norrland som också får statligt bidrag är Umeå Konstskola, med den skillnaden att den även får ekonomiskt stöd av Umeå kommun.

Utdrag ur Yh-myndighetens kriterier för bedömningen:
”För att erhålla statsbidrag ska utbildningen vara särskilt värdefull från nationell synpunkt. Det innebär att utbildningen, förutom ovanstående kriterier, också ska bidra till att bevara traditionell yrkeskunskap, ge en särskilt kvalificerad kompetens inom ett yrkesområde, bidra till att bevara det svenska kulturarvet eller bidra till att utveckla ny kunskap inom ett framtidsyrke. Utbildningens syfte kan även vara att tillgodose behov inom smala yrkesområden eller leda fram till udda yrken. Även här ska utbildningen uppfylla merparten av dessa kriterier för att anses vara särskilt värdefull från nationell synpunkt. Det finansiella utrymmet är dock begränsat, vilket medför att det inte varit möjligt att bevilja alla ansökningar om statsbidrag, även om utbildningen kan anses uppfylla kriterierna. I första hand har myndigheten valt att prioritera de utbildningar som i högsta grad uppfyller ovanstående krav.”

Se även artikel i Sundsvalls Tidning
http://st.nu/kultur/1.2673345-konstskolan-mer-vardefull-for-sverige-an-sundsvall

Volym
2011-02-13